Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

0262 331 83 91

0262 332 14 35

necmikahraman@kocaeli.bel.tr

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

a a a

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
2016/140 nolu Meclis Karar Ekidir
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin görev tanımlarını belirlemek, başkanlık teşkilat şemasını ortaya koymak, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlayarak başkanlık ve bağlı birimlerinin yetki, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını ve bağlı şube müdürlüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 21/1 maddesi, 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/b maddesi ile 2006/9809 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 6330 Sayılı Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu, 5179 sayılı Gıda Kanunu,5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik ve ilgili tüm mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Başkan: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,

ç) Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

d)Daire Başkanlığı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını,

e) Daire Başkanı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanını,

f) Encümen: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

g) Genel Sekreter: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

ğ) Genel Sekreter Yardımcıları: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcılarını,

h) Meclis: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

ı) Şeflik: Şube Müdürlüğüne doğrudan bağlı alt birimleri,

i) Şube Müdürlüğü: Birim Şube Müdürlüğünü,

j) Teknik ve İdari Personel: Birim Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari personeli ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yasal Dayanak


MADDE 5- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21/1 maddesi ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, Yönetim ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 6- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı aşağıda belirtilen müdürlüklerden ve onlara bağlı alt birimlerden oluşmaktadır;

a) Daire Başkanlığı,

b) Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü,

c) Çevre Koruma Şube Müdürlüğü,

ç) Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

d) Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü.

Yönetim

MADDE 7- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında sunulan hizmetler, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Bağlılık

MADDE 8- (1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21’nci maddesi gereğince Başkanca teklif edilip, Meclis tarafından kabul edilen Belediye Teşkilat Şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklerin Görevleri

Daire Başkanlığının Görevleri

MADDE 9- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını idare ve temsil eder,

b) Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

c) Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuar çalışmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanması ie ilgi görev ve çalışmaları yürütmek,

ç) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ile ilgili görev ve çalışmaları yürütmek,

d) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerinin, akaryakıt istasyonlarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata göre yürütmek,

e) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat verilmesi ve denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata göre yürütmek,

f) Hafta Tatili Hakkında Kanun gereği, hafta tatili gününde çalışmak isteyen işyerlerine ilişkin ruhsatlandırma iş ve işlemlerini mevzuat doğrultusunda yürütmek,

g) Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak ve belirlenen görevleri yerine getirmek ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ğ) Stratejik plan, yıllık hedef ve yatırım programı doğrultusunda bütçe hazırlamak, üst yönetime sunmak ve Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre ödeme emri belgesi hazırlamak, yönetime sunmak ile ilgili çalışmaları yürütmek,

h) Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerden yapılan her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine uygun şekliyle talebini yapıp Destek Hizmetleri Başkanlığına teslim etmek,

i) Toplam kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin uygulanmasını sağlar.


Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görevleri
MADDE 10- (1)Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,

b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

c) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemleri yürütmek, bu amaçla Müdürlük içerisinde gerekli servisleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

ç) Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,

d) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde İlçe Belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı firmalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,

e) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği; her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,

f) Etüt, plan ve proje yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak/hizmet almak,

g) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaları hazırlamak,

ğ) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.


Çevre Koruma Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 11- (1) Çevre Koruma Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,

b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuar çalışmaları yapmak/yaptırmak,

c) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemleri yürütmek, bu amaçla Müdürlük içerisinde gerekli servisleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

ç) Çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, hava, su, toprak, gürültü vs. konularda projeler yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak/hizmet almak,

d) Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,

e) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği; her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,

f) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği yapmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,

g) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaları hazırlamak,

ğ) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 12- (1)Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,

b) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemleri yürütmek, bu amaçla Müdürlük içerisinde gerekli servisleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

c) Deniz ve çevresinin korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayetlere istinaden ortaklaşa kontrol/denetimlerde bulunmak. Yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen konularda ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,

ç) Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, depolamak, toplanan atıkların bertarafa hazır hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak, söz konusu atıkların mevzuat hükümleri kapsamında geri kazanılması, düzenli toplanması, yakılması ve arıtılması yoluyla bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek veya getirtmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurtmak, işletmek veya işlettirmek,

d) Deniz ve Kıyı Alanlarının çevresel değerlerin ve doğal ortamların korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak projeler yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. ile işbirliği yapmak/hizmet almak,

e) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde İlçe Belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı firmalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,

f) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği; her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,

g) Etüt, plan ve proje yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak/hizmet almak,

ğ) Sorumluluğunda bulunan tüm deniz araçlarının günlük ve periyodik bakım/onarımlarını yapmak/yaptırmak, araçların işletimini sağlamak ve personel ihtiyacını karşılamak,

h) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaları hazırlamak,

ı) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.


Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 13- (1) Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlerin ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek, ruhsat sonrası denetlemek,

b) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerinin, Akaryakıt ve LPG İstasyonları ile CNG İstasyonlarının ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek, müracaat dosyalarını tanzim etmek ve Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulu'na sunmak, Kurul kararları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek, ruhsat sonrası işyerlerini mevzuat doğrultusunda denetlemek, gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamaya yönelik çalışmalar yapmak,

c) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, Akaryakıt ve LPG İstasyonları ile CNG İstasyonlarının ve sıhhi müesseselerin, inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre kapatılmasına ve/veya faaliyetten men edilmesine ilişkin işlemleri mevzuat doğrultusunda yürütmek,

ç) Hafta Tatili Hakkında Kanun gereği, hafta tatili gününde çalışmak isteyen işyerlerine ilişkin ruhsatlandırma iş ve işlemlerini mevzuat doğrultusunda yürütmek,

d) Sınıf değerlendirmesinde tereddüt hasıl olduğunda yeniden yerinde denetim yapmak, gerekirse bakanlıktan görüş almak,

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat verilip-verilmemesi konusunda Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak ve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yürütmek,

f) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemleri yürütmek, bu amaçla Müdürlük içerisinde gerekli servisleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

g) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaları hazırlamak,

ğ) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b)Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,

c)Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

ç)Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak,

e)Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

f)Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,

g) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

ğ) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

h) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

ı) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

i) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

j) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
k) Kurum mevzuatı ve talimatla kendisine verilen görevlerini gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, teşkilat şemasında gösterilen amirlerine karşı sorumludur,
l) Şube müdürlüklerinin çalışma alanları ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ve ilçe belediyeleriyle koordinasyonu sağlamak,

m) Belediye Başkanlığınca yetki verilmesi durumunda konusu ile ilgili olarak düzenlenen kurullarda görev alır. Görev alanına giren konulara ilişkin ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekli durumlarda kuruluşlarla sözleşme ve/ veya protokoller yapmak,

n) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan işçi ve memur personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak,

o) Personelini gerektiğinde eğitim amacıyla yurtiçi ve yurt dışı konferans ve seminerlere gönderilmesini teklif etmek.


Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda Müdürlüğüne verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

c) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

ç) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

d) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,

e) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, üst amirlerin bulunmadığı olaylarda insiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

f) Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

g) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

ğ) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,

h) Birimine ait stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaların hazırlanmasını sağlamak,

ı) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlatmak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

i) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

j) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

k) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

l) Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından bağlı bulunduğu Daire Başkanına, Başkanlığa karşı sorumludur,

m) Müdürlüğünün görev alanına giren konularında teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, personelin yurt dışı/içi eğitim, toplantı ve sempozyumlara katılımını sağlamak,

n) Müdürlüğün çalışma ve usullerini, kalite yönetim sistemi ve mevzuat uygulamalarına bağlı kalarak gözden geçirerek, Müdürlüğüne bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda, Büyükşehir Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

o) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlığa tekliflerde bulunmak,

ö) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan Müdürlerden birini veya bir personeli müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,

p) Müdürlük tarafından yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yaparak, sonucunu Daire Başkanına bildirmek,

r) Birim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurum içi ve kurum dışı anket çalışmalarını başlatmak,

s) Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi onay gereken personel işlemleri için Daire Başkanına teklifte bulunmak.


Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 16-
(1) Şefler; Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu bürolarda/servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.


Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 17- (1) Teknik personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Birim amirlerince kendilerine verilen tüm mühendislik hizmetlerini (arazi, kontrol, denetim ve büro çalışmaları) teknik sorumlulukları altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, şartname ve sözleşmelere, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak yapmak, kontrol etmek, sonuç ve tespitleri tutanak veya raporla belgeleyerek gereğini gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmak ve birim amirlerini sürekli bilgilendirmek,

b) Görev alanına giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak, verilen iş programlarını iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ile emniyetle yürütülmesini sağlamak,

c) Birim amirlerince kendilerine havale edilen evrakın zamanında gereğini yapmak,

ç) Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi hizmet amacına uygun kullanmak, temiz ve düzenli tutmak, korumak, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,

d) Müdürlük tarafından yapılan çalışma ve kontrol programlarına uymak ve aylık değerlendirme raporları hazırlamak,

e) Birim amirlerince uygun görülmesi halinde, her türlü eğitim, sempozyum, seminer, panel, fuar, teknik gezi vb. faaliyetlerde görev almak ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak,

f) Görevi ile alakalı mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereğinin yerine getirilmesinde, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasında bağlı bulunduğu birim amirlerine karşı sorumlu olmak,

g) İlgili mevzuatlarda belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,

ğ) Birim amirlerince uygun görülmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak denetimlere katılmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak,

h) Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek,

ı) Görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi konusunda birim amirlerine karşı sorumlu olmak.


İdari Büro Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18- (1) İdari büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Gelen ve giden evrakın kayıt işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b) Birim amiri tarafından havale edilen evrakı zimmet karşılığı ilgilisine vererek, evrak kayıtta (defterinde) bu durumun belirtilmesini sağlamak,

c) Birim yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, evrak kayıt programına kaydının düşülerek, tarih ve numara verilmek suretiyle ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek,

ç) Gelen ve giden evrakın bir suretini ilgili dosyada muhafaza etmek,

d) Birimde tutulan defter, dosya, bilumum evrak ve belgelerin ilgili yönetmeliklere uygun biçimde birim arşivinde muhafazasını sağlamak,

e) Belli zamanlarda kayıtların karşılığı kapanmayan evrakın araştırmasını yapmak, bu konuda gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak,

f) Geçmiş yıllara ait Arşiv Şube Müdürlüğüne zimmet karşılığı teslim edilen klasör ve dosyaların gerektiğinde talep edilmesi durumunda zimmet karşılığı teslim almak,

g) Birimde çalışan personelin mesai, devam, vizite, yıllık izin v.s. işlemlerini takip ve kontrol etmek, aylık puantaj çizelgelerini hazırlamak,

ğ) İzine ayrılan ve rapor alan personelin izine ayrılışını ilgili birime bildirmek,

h) Bağlı olduğu birimde çalışan personele ait evrak ve yazıları, gölge dosya olarak oluşturulan özlük dosyalarında saklamak ve istenildiğinde çıkarmak,

ı) Bilgi işlem faaliyetlerini koordine etmek,

i) Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, ilgili personele havale edilmesini sağlamak ve arşivlemek,

j) Birimine ait iç ve dış telefon haberleşmesinin, telsiz telefon ve faks hizmetlerinin Başkanlık prensip ve kararlarına uygun olarak yapılanmasını sağlamak,

k) Başkanlık ve bağlı birimlerin telefon, faks numaraları, telsiz kodları ile adreslerinin değişen ve gelişen durumlarına göre takibini yapmak ve buna göre rehber hazırlamak,

l) Bağlı olduğu birimin telefon, faks, elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin tahakkukunu sağlamak, ödemelerin takibini yapmak,

m) Hizmet binası ve çevresinin temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak,

n) Bağlı olduğu birim bünyesinde kullanılan tüm araçların her zaman bakımlı, temiz ve faal durumda bulundurulmasını sağlamak, bakım onarımlarını programlayarak takip ve kontrol etmek,

o) Bağlı olduğu birim tarafından yapılacak her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleri organize etmek,

ö) Görev alanına giren konulara ilişkin, faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

p) Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek.


Şoför ve Operatörlerin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 19- (1) Şoför ve Operatörlerin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Görevi gereği kendisine verilmiş hizmet araçlarını amacına uygun ve verimli kullanmak, her zaman bakımlı, temiz ve faal durumda bulundurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını programlayarak takip ve kontrol etmek, kasıtlı ve ihmal sonucu hasara uğratılan araçların zararından sorumlu olmak, görevinden ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,

b) Başkanlık bünyesinde kullanılan tüm araçların periyodik muayenelerinin takibini yapmak ve birim amirlerine bilgi vermek,

c) Görev alanına giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak, verilen iş programlarını iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ile emniyetle yürütülmesini sağlamak,

ç) İlgili mevzuatlarda belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,

d) Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek,

e) Görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi konusunda birim amirlerine karşı sorumlu olmak.


İşçi Personelin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 20- (1) İşçi Personel görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Görevi gereği birim amirlerince kendilerine tevdi edilen işleri, mevzuata uygun, zamanında ve kusursuz olarak tamamlamak, verilen iş programlarını iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ile emniyetle yürütülmesini sağlamak,

b) Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi hizmet amacına uygun kullanmak, temiz ve düzenli tutmak, korumak, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,

c) İlgili mevzuatlarda belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,

ç) Birim amirlerinin haberi olmadan görev yerini değiştirmemek, terk etmemek,

d) Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek,

e) Görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi konusunda birim amirlerine karşı sorumlu olmak.


ALTINCI BÖLÜM
Dairenin Çalışma Düzeni


Çalışma Düzeni

MADDE 21- (1) Daire Başkanlığında çalışan tüm personel aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde çalışır;

a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,

b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler.

ç) Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve
yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,

d) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

e) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.

Bilgi verme Yasağı

MADDE 22- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

Görevi Devir ve Teslimi

MADDE 23- (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel;

a) Bu yönetmelikte adı geçen görevliler, ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı, belgeler ile zimmeti altında bulunan makine, araç, gereç ve malzemeleri bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmakla yükümlüdür. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.

b) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

(2)Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar.

Denetim ve Disiplin hükümleri

MADDE 24- (1) Daire Başkanlığının çalışmaları ve sonuçları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki 4857 sayılı iş kanunu ve toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümleri doğrultusun da üst yönetim (Genel Sekreter Yardımcısı/Genel Sekreter) tarafından denetlenir.


YEDİNCİ BÖLÜM
Yönergeler


Yönerge
Madde 25
- (1)Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir.SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme


Yürürlük
Madde 26-
(1) Bu Yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte; daha önce yürürlüğe girmiş olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ yürürlükten kalkar.


Yürütme
Madde 27- (
1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.